Vertrouwenscontactpersonen (VCP)

De VCP is het laagdrempelig aanspreekpunt als er vragen en/of zorgen zijn bij situaties binnen de vereniging voor zowel individuen als teams.

De VCP is het aanspreekpunt voor iedereen die opmerkingen, vragen of signalen heeft met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag en andere integriteitsschendingen of over een concrete situatie een gesprek wil voeren. De VCP is beschikbaar voor zowel slachtoffers, beschuldigden als overige betrokkenen.

Grensoverschrijdend gedrag in de sport wordt gedefinieerd als:
Elke vorm van handelen en/of nalaten dat als doel en/of als gevolg heeft dat de vaardigheid en/of veiligheid van een of meerdere personen wordt aangetast.

Sport zou voor iedereen prettig, plezierig en veilig moeten zijn. Daarom werken ook wij aan een sociaal veilige sport, waar geen ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag. Samen blijven bouwen aan een veilige sport en een fijne sportplek voor iedereen is een doel van ETV de Helster.

Soms gebeuren er jammer genoeg zaken waar je niet graag over praat met anderen of die erg gevoelig liggen. Mogelijk is er sprake van ongewenste omgangsvormen. Er zijn verschillende manieren om daarmee om te gaan. De meest directe weg is en blijft om een voorval van ongewenste omgangsvormen te bespreken met de betrokkene(n). Dit is soms te confronterend of diegene durft dit (nog) niet aan. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn om het met de trainer, de leider van het team of met een bestuurslid te bespreken. Om op die manier geen directe confrontatie met de betrokkene(n) aan te gaan. Wanneer deze stap te groot is kan een VCP ingeschakeld worden en de helpende hand bieden. De VCP dient in eerste instantie als klankbord, waarbij klachten en/of problemen onafhankelijk en op vertrouwelijk wijze worden besproken. Na een melding bij de VCP vindt een eerste gesprek plaats en naar aanleiding hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld.
De aanpak kan bestaan uit advisering, begeleiding, bemiddeling of er kan doorverwezen worden naar andere professionele ondersteuning.

Wat zijn ongewenste omgangsvormen?

  • Agressie en geweld – Discriminatie
  • Pesten en/of treiteren – Roddelen en/of negeren
  • Intimidatie – Seksuele intimidatie
  • Signalen van anderen

Wanneer er sprake is van dit soort ongewenste omgangsvormen dan kan er contact worden opgenomen met de VCP of kan iemand van het bestuur, een leider, een lid van de vereniging of een vrijwilliger erop wijzen dat het mogelijk is om de VCP in te schakelen.

Even voorstellen…

Karin Spelt en Marten Kampen zijn de VCP voor leden en vrijwilligers.

Wat kunnen we voor jullie betekenen?

Je kunt/mag contact met ons opnemen als je je ergens zorgen over maakt of als je problemen op een onafhankelijke en op vertrouwelijke wijze wil bespreken. Dit kan ongewenst gedrag van andere leden en/of vrijwilligers zijn  of dit kunnen zorgen zijn over iets dat gebeurt tijdens de activiteiten van de club. Ook kunnen er dingen opvallen tijdens spel, training en/of wedstrijden.

We zijn te bereiken via e-mail VCP@etvdehelster.nl of telefonisch
Karin (06-13554749), Marten (06-31945035)

Uiteraard is het mogelijk een persoonlijke afspraak met een van ons te maken. Wat wordt besproken zal op een vertrouwelijke wijze gebeuren en alleen met toestemming van de melder kunnen bestuursleden of derden op de hoogte worden gebracht.

ETV de Helster volgt de visie “een aanspreekpunt voor iedereen (VCP)” van de NOC*NSF 2024.
Voor nadere informatie verwijzen wij naar
https://nocnsf.nl/nederland-sport-veilig/vertrouwenscontactpersoon