Baanreglement

ETV “De Helster” Baanreglement

Artikel 1

Tot de banen van de vereniging hebben uitsluitend de leden toegang. Een ieder, die geen lid is, kan door of namens het bestuur de toegang worden ontzegd. Bij wedstrijden c.q. toer­nooien wordt een afwijkende regeling getroffen. Dit geldt eveneens voor introducées.

Artikel 2

De openingstijden zijn van 8:30 tot 22:30 uur. In de periode november tot maart is het park op om 9:00 open en op zaterdagavond vanaf 18:00 gesloten.

Artikel 3

De banen, alsmede de oefenbanen, mogen niet anders dan met officiëel tennisschoeisel worden betreden. De spelers en speelsters dienen gekleed te zijn in voor tennis bestemde kleding.

Artikel 4

Binnen de omrastering van het tennispark mag geen gebruik worden gemaakt van rijwielen en andere soortgelijke ver­voersmiddelen, zoals kinderfietsen, autopeds e.d.. Het is verboden rijwielen, en bromfietsen buiten de daarvoor aan­gewezen ruimte op het tennispark te plaatsen. Motorvoertuigen dienen te worden geplaatst op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen buiten het tennispark.

Artikel 5

Niet-tennis spelende kinderen worden op de tennisbanen niet toegelaten. (Tennisspelende) ouders/verzorgers, die kinde­ren meebrengen zijn verplicht voortdurend toezicht te hou­den en dienen er zorg voor te dragen, dat er geen overlast aan de andere spelers ontstaat door toedoen van de onder hun toezicht staande kinderen. Voor alle, door kinderen ver­oorzaakte schade zijn de ouders/verzorgers volledig aanspra­kelijk.

Artikel 6

Huisdieren mogen uitsluitend aangelijnd worden meegeno­men naar het tennispark, mits geen overlast wordt aange­daan. De aanwezige eigenaren van loslopende huisdieren zijn verplicht deze onmiddellijk te (doen) verwijderen dan wel aan te lijnen.

Artikel 7

Het is verboden spelers/speelsters op andere banen over­last aan te doen.

Artikel 8

Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van het bestuur op het tennispark handel te drijven in sport- en of andere artikelen.

Artikel 9

Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van het bestuur een andere dan door het bestuur van de vereniging aangestelde tennisleraar c.q. -lerares te engageren.

Artikel 10

Verboden zijn al die gedragingen en handelingen die naar het oordeel van het bestuur in strijd zijn met de algemeen geldende orde, zoals:
a.      hinderlijk of onbehoorlijk optreden;
b.      het maken van muziek;
c.      het spelen met ballen buiten de oefenmuren;
d.      het belopen van de taluds en groenstroken;
e.      het verontreinigen van de banen c.q. tennispark door af­val e.d.;
f.       elke gedraging, waardoor aan banen, beplantingen, hek­werken, gebouwen, meubilair en netten schade zou kunnen worden toegebracht, daaronder            begrepen het springen en stappen over de netten.

Artikel 11

Het bestuur neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor ontvreemde of verloren geraakte eigendommen van leden of bezoekers.

Artikel 12

Men is verplicht, in geval van al dan niet moedwillige vernie­ling van banen, netpalen en/of netten, gereedschappen, meubilair of andere eigendommen van de vereniging, ter­stond aan het bestuur mededeling te doen en de werkelijk aangebrachte schade te vergoeden.

Artikel 13

De aanwijzingen van de leden van de parkcommissie en/of barcommissie betreffende het gebruik der banen, ook ten aanzien van weersomstandigheden en de orde op het ten­nispark, dienen strikt te worden opgevolgd. Telkens wanneer dit nodig mocht worden geacht aan de daartoe bevoegden, moet gelegenheid worden gegeven tot het onderhouden van de banen.

Artikel 14

Men is verplicht correct “af te schrijven” volgens de procedu­re omschreven in het afschrijvingsreglement.

Artikel 15

Iemand die geen lid is en gebruik wil maken van de tennis­banen, kan dan een zgn. dagpasje per dagdeel aanschaffen voor de dan geldende regels. In de avonduren worden er uitsluitend dagpasjes aan introducées uitgegeven. Deze dagpasjes kunnen verkregen worden bij de grounds­man of in het paviljoen.
Het bestuur, de parkcommissie, de barcommissie of de groundsman kunnen besluiten bij drukte geen introducéepas­je te verstrekken. Bij activiteiten op de banen worden er geen pasjes uitgegeven.

Artikel 16

Men is verplicht zich te houden aan het gepubliceerde activiteitenkalender waarop aantal banen genoemd wordt dat in gebruik is voor officiële wedstrijden en toernooien etc. Indien echter door een groot aantal inschrijvingen of extreme weersomstandigheden meer banen benodigd zijn voor evenementen, kan het bestuur deze claimen waarbij het bestuur zich verplicht dit tijdig kenbaar te maken, met redenen omkleed.
Lesbanen worden aangegeven middels speciale afhangkaarten. In de regel zijn dit tot 19:00 maximaal 6 banen en na 19:00 maximaal drie banen.

Artikel 17

Leden van het bestuur en de commissies hebben bij “onei­genlijk gebruik” van de banen het recht corrigerend op te treden en bij ernstige overtredingen disciplinaire maatrege­len aan het bestuur voor te leggen.

Artikel 18

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.